Kurs lektorisanja

Prevođenje zahteva poseban napor, naročito kada se prevodi sa stranog na srpski jezik jer su jasniji nedostaci i nemogućnost prevođenja određenih konstrukcija. Lektura podrazumeva čitanje nekog rukopisa i ispravljanje pravopisnih i stilskih grešaka koje se u njemu nalaze. Obrađujući rukopis, lektor treba da uzme u obzir i pisca i prevodioca i čitaoca datog teksta i da stilskim oblikovanjem teksta omogući razumevanje napisanog, ne menjajući osnovnu formu i poruku originalnog teksta. Ipak, timski duh je najbitniji! Da bi čitalac uživao u dobroj prevodnoj književnosti, prevodilac i lektor moraju sarađivati budući da je svako od njih samo karika u oblikovanju teksta.

Ovaj kurs nije namenjen samo lektorima, već svima koji, prateći sve promene u srpskom jeziku, žele da se upoznaju sa jezičkim zamkama. Za dobar prevod neophodno je odlično poznavanje maternjeg jezika. Prevodilac tako postaje prepoznatljiv po stilu i jezičkoj spretnosti.

Kurs lektorisanja obuhvata četiri oblasti:
  1. Pravopisne i stilske nedoumice – pleonazam, rekcija, pasiv, slaganje vremena, sintaksičke konstrukcije, birokratizacija jezika… Sve ono što lektor smatra greškom, uzimajući u obzir strukturu i namenu datog rukopisa, ne mora da bude greška u svakodnevnom govoru. Ipak, postoje nijanse koje promaknu, a tu su da tekst učine lepim, pitkim i razumljivim.
  2. Upotreba opcije “track changes” – sjajna opcija koju pruža “Microsoft Office Word”. Tako se prate sve promene u tekstu, što je višestruko korisno, naročito ako se ima u vidu sve veća potreba za “on line” poslovanjem, brzim reagovanjem i poštovanjem datih rokova.
  3. Korektura teksta – korektura je proces ispravljanja grešaka nastalih u štampi. U zavisnosti od izdavačke kuće, ponekad se i lektura (prvo čitanje) radi na papiru, upotrebom znakova korekture. Da bi imao uvid u promene koje su unete u prevod, prevodilac treba da zna da čita i ovako lektorisan tekst.
  4. Transkripcija – prilagođeno pisanje stranih imena, odnosno adaptiranje stranog imena glasovnom i slovnom sistemu srpskog jezika, njegovo približavanje našim izgovornim i pravopisnim normama.
Broj časova Trajanje Cena Intenzivni kurs
45 dana
Individualna nastava (dvočas)
do16h / posle16h
14 2 meseca 180 / /